Category: Libra Islame

Ka qenë kjo kaherë, nuk më kujtoeht se kur, ndoshta kam pasur dymbëdhj...
Pyetja: Si duhet ta trajtojmë individin, i cili thotë se është musl...
Ajeti nga Kur’ani Famëlartë që flet për krijimin e gruas është si vijo...
Në linkun e më poshtëm mund ta shkarkoni Kur'anin të përkthyer në gjuh...
Falënderimi i takon All-llahut xh.sh., Zotit të botëve dhe përfundimi ...