Domosdoshmëria e të  vepruarit me sunnet

Domosdoshmëria e të vepruarit me sunnet

Pasojat e mos faljes së namazit
Prej dyshimit deri në Besim
Kur’ani në gjuhën shqipe
Gruaja në Islam

Falënderimi i takon All-llahut xh.sh., Zotit të botëve dhe përfundimi i mirë u takon të devotshmëve.

Bekimi dhe paqja e All-llahut qofshin mbi robin dhe të Dërguarin e tij, Muhammedin, i cili është dërguar si mëshirë për mbarë botën dhe argument për të gjithë njerëzit. Bekimi dhe paqja qofshin edhe mbi familjen dhe shokët e tij, të cilët ua përcollën Librin e Zotit dhe Sunnetin e të Dërguarit gjeneratave pas tyre me besnikëri dhe precizitet, duke mbajtur mënd mirë fjalët dhe kuptimet. Qoftë i kënaqur All-llahu me ta dhe na bëftë prej pasuesve të tyre të mirë.

Janë dakorduar të gjithë dijetarët se bazat për sqarimin e hallallit dhe haramit janë: Kur’ani i Madhëruar, i cili është i paprekshëm nga ndryshimet dhe rrenat, Sunneti i Resulull-llahut s.a.v.s. dhe në fund pëlqimi i të gjithë dijetarëve rreth ndonjë çështjeje.

Argumentet për këto baza janë të shumta dhe të njohura...

Për ta lexuar librin e plotë, ju lutemi ta shkarkoni të njejtin në linkun e mëposhtëm:

Domosdoshmëria e të  vepruarit me sunnet

Nëse shtypni reklamat më poshtë mundësoni funksionimin e portalit tonë. Ju falemnderit.