12 C
Skopje
September 26, 2018

Shprehu këtu

shprehja

Të dashur miq dhe lexues të portalit Shprehja.com

Me qëllim që të jemi sa më afër jush, stafi i portalit Shprehja.com ka vendosur një kategori të re në të cilën ju në mënyrë direkte mund të kyçeni dhe të komentoni, qëndrimet tuaja.

Temat për diskutim do të caktohen ato tema të cilat mendojmë se do të jenë në interes të përgjithshëm të shoqërisë tonë në vend. Një ashtu, edhe ju mund të propozoni tema për të cilat mendoni se është mirë që të diskutohen
Ky veprim i yni është edhe një hap për të qenë sa më afër jush.

Shpresojmë që sa më shumë të kyçeni në diskusione sepse vetëm në atë formë mund ta ngritim vetëdijen në shoqërinë tonë.

Me respekt stafi i portalit Shprehja.com