January 16, 2021
Portali Shprehja

Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e drekës?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Ebu Daud et-Tajalisiju:Nga Shu’beh: Nga Simaku: Nga Xhabir bin Semurah se:“Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e drekës lexonte “Sebbihisme Rabbike el-Eala.” [El-Eala]. Ndërsa në namazin e sabahut lexonte më gjatë sesa kjo.”MuslimiShpjegimi.Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu e ruajttë!): Fjala e tij: “Ndërsa në namazin e sabahut lexonte më gjatë sesa kjo.” Në të sqarohet se namazi i sabahut është namazi më i gjatë. Allahu Lartësuar thotë: “dhe këndo Kuran në agim; me të vërtetë, falja e mëngjesit është e dëshmuar.” El-Isra, 78

Allahu Lartësuar e ka quajtur namazin e sabahut “Kuran”, sepse leximi i Kuranit në të është i gjatë (shumtë).Fjala e Tij:“Ue Kuranel-Fexhri” d.m..th. dhe namazi i sabahut.“Kane Mesh’huden” pra, në të prezantojnë (dëshmojnë) engjëjt.Përktheu: Unejs Sheme“Teufiku er-Rabbil- Mun’im bi Sherh Sahih el-Imam Muslim” vëll. 2

.

Të Ngjajshme

Në cilën ditë lindi i Dërguari i Allahut Muhammedi a.s !

admin

Profeti (alejhi selam) thotë:“Unë jam dërguar dhe Ora e Kijametit është larg meje aq sa…

admin

Pse namazi është më i mirë se gjumi !?

admin

Leave a Comment